Analizy Direct S.A. (wcześniejsza nazwa: Analizy Direct Sp. z o.o., TEMPLAR Wealth Management Sp. z o.o.) świadczy usługi pośrednictwa w nabywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zgodnie z procedurami towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących ze Spółką oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, wynikającymi z warunków udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia DPF/4031/17/11/U/07/AS z dnia 4 lipca 2007 r.

Analizy Direct S.A. jest zarejestrowana w Rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000644201.

Analizy Direct S.A. jest jednostką zależną w Grupie Kapitałowej Analizy.

Grupa Kapitałowa Analizy składa się z podmiotu dominującego:

Analizy Online S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej i posiada 100% akcji w spółce zależnej Analizy Direct S.A.

Wszystkie dokumenty informacyjne dla Klientów dostępne są w naszej Siedzibie.

Kontakt do nas
Analizy Direct S.A.
01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 6A
tel: (22) 599 42 67, fax: (22) 599 42 68
info@analizydirect.pl

NIP 676-23-15-449
REGON 120186954
KRS 0000644201
Kapitał zakładowy 650 000,00 ZŁ

Dokumenty spółki
Umowa Spółki
Aktualny KRS
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie usług pośrednictwa.